ALGEMENE VOORWAARDEN INFRAROODPANELEN PARKSTAD

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

Infraroodpanelen Parkstad, dan wel haar rechtsopvolger, dan wel één of meer

van haar werkmaatschappijen of deelnemingen, dan wel anderszins aan haar

gelieerde vennootschappen. Infraroodpanelen Parkstad is een handelsnaam van

Parkstad Enterprises B.V. Wanneer Parkstad Enterprises B.V. handelt onder een of

meerdere van deze

handelsnamen zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

Wederpartij: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst met Infraroodpanelen

Parkstad heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en tevens diens

vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen.

Partijen: . Infraroodpanelen Parkstad en wederpartij tezamen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Digitaal factureren: . Infraroodpanelen Parkstad maakt enkel gebruik van digitale

facturering.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Infraroodpanelen

Parkstad en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet

door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

Infraroodpanelen Parkstad, voor de uitvoering waarvan derden dienen te

worden betrokken.

3. Algemene of specifieke voorwaarden van wederpartij zijn slechts van toepassing

indien tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met

uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, dan wel

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden

volledig van toepassing. Infraroodpanelen Parkstad en wederpartij zullen alsdan

in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan

wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover

mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht

worden genomen.

5. Infraroodpanelen Parkstad heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te

wijzigen. Wederpartij zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in

de voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes, aanbiedingen en uitingen van. Infraroodpanelen Parkstad, in

welke vorm dan ook, zijn enkel aan de zijde van . Infraroodpanelen Parkstad

herroepelijk en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is

overeengekomen.

2. Een offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
Infraroodpanelen Parkstad is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding

hiervan door wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij

anders is vermeld.

3. Levertijden en overige voor door Infraroodpanelen Parkstad te verrichten

prestaties genoemde termijnen zijn indicatief en geven wederpartij bij

overschrijding ervan geen recht op ontbinding, schadevergoeding of niet-nakoming

van enige op haar rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst, dan

wel een daarmee samenhangende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

anders is overeengekomen.

4. De prijzen genoemd in de offertes en aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting

en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de

overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en/of administratiekosten,

tenzij anders is vermeld.

5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in

de offerte of aanbieding opgenomen aanbod is Infraroodpanelen Parkstad

daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze

afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Infraroodpanelen Parkstad anders

aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Infraroodpanelen Parkstad niet tot

levering van een gedeelte van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen

een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

8. Offertes, inclusief alle overige beschikbaar gestelde gegevens, blijven eigendom

van Infraroodpanelen Parkstad en mogen zonder toestemming van Infraroodpanelen

Parkstad niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage

worden verstrekt.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand nadat deze schriftelijk is bevestigd door Infraroodpanelen Parkstad,

dan wel aanvang van de uitvoering van de opdracht door

of namens haar reeds is aangevangen.

2. Wijzigingen en uitbreidingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts

bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn

overeengekomen.

3. Voor transacties waarvoor naar aard of omvang geen offerte of

opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst

juist en volledig weer te geven, behoudens reclamaties binnen 7 dagen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,

heeft Infraroodpanelen Parkstad het recht bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden.

2. Wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens waarvan Infraroodpanelen Parkstad

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan wederpartij redelijkerwijs

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de

overeenkomst, tijdig en volledig aan Infraroodpanelen Parkstad worden

verstrekt. Indien dit niet gebeurt, behoudt Infraroodpanelen Parkstad zich het

recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de extra kosten

voortvloeiend uit de vertraging aan wederpartij in rekening te brengen.

3. Infraroodpanelen Parkstad is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard

dan ook, doordat Infraroodpanelen Parkstad is uitgegaan van door wederpartij

verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd

kan Infraroodpanelen Parkstad de uitvoering van de onderdelen die tot een

volgende fase behoren opschorten totdat wederpartij de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien door Infraroodpanelen Parkstad of door Infraroodpanelen Parkstad

ingeschakelde derde in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht

op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt

wederpartij zorg voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.

6. Wederpartij vrijwaart Infraroodpanelen Parkstad voor eventuele aanspraken

van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade leiden

en welke toerekenbaar is aan wederpartij.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een

behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te

wijzigen, dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de

overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, dan wel

wordt aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed. 

Infraroodpanelen Parkstad zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de

hoogte stellen.

3. Indien wijziging, dan wel aanvulling op de overeenkomst financiële, dan wel

kwalitatieve consequenties heeft, zal Infraroodpanelen Parkstad wederpartij

hier voorafgaand over inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Infraroodpanelen Parkstad

daarbij aangeven in hoeverre de wijziging, dan wel aanvulling van de overeenkomst

een overschrijving van dit vaste tarief tot gevolg heeft.

Artikel 7 Levering

1. Levering geschiedt af van fabriek / winkel / magazijn / toeleverancier / van Infraroodpanelen Parkstad.

2. Indien levering geschiedt op basis van Incoterms, zal de tussen partijen

overeengekomen Incoterm van toepassing zijn.

3. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Infraroodpanelen Parkstad

deze bij haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment

waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.

4. Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van

informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Infraroodpanelen Parkstad

gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van

wederpartij.

5. Indien de zaken worden bezorgd is Infraroodpanelen Parkstad gerechtigd de

bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is

overeengekomen.

6. Indien Infraroodpanelen Parkstad gegevens behoeft van wederpartij in het

kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat

wederpartij deze gegevens aan Infraroodpanelen Parkstad ter beschikking heeft

gesteld.

7. Indien Infraroodpanelen Parkstad een termijn voor levering heeft opgegeven,

is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij

overschrijding van een termijn dient wederpartij Infraroodpanelen Parkstad

schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan

haar verplichtingen te voldoen.

8. Infraroodpanelen Parkstad is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren,

tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen

zelfstandige waarde toekomt. Infraroodpanelen Parkstad is gerechtigd het aldus

geleverde afzonderlijk te facturen.

Artikel 8 Transport

1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van

wederpartij. Ook indien Infraroodpanelen Parkstad voor het transport zorg

draagt, is wederpartij aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het vervoer.

Wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

2. Mocht een beroep op het in het vorige lid gestelde niet opgaan, dan is Infraroodpanelen Parkstad

nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het

bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het

transport van de vervoerder en/of de verzekeraar kan verkrijgen en zal Infraroodpanelen Parkstad

op verzoek van wederpartij haar vordering op de

vervoerder, dan wel de verzekeringsmaatschappij aan wederpartij cederen.

Artikel 9 Monsters en modellen

1. Monsters of modellen worden in overleg, al dan niet middels een proefopstelling

verstrekt en gemonteerd voor de maximale duur van 14 dagen. Na ommekomst van

deze termijn is Infraroodpanelen Parkstad gerechtigd de monsters of modellen

bij wederpartij in rekening te brengen. Aan deze overeenkomst ligt altijd een

zogenaamde proefplaatsingsovereenkomst ten grondslag.

2. Indien wederpartij binnen 14 dagen na levering aan Infraroodpanelen Parkstad

kenbaar maakt de zaken niet te willen afnemen, zullen deze bij

wederpartij opgehaald en gedemonteerd worden en is Infraroodpanelen Parkstad

gerechtigd de (de)montagekosten bij wederpartij in rekening te brengen.

3. Wanneer aan wederpartij een monster of model getoond of geleverd wordt, dan

wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn geleverd zonder dat de zaak

daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is

overeengekomen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Levering geschiedt telkens onder opschortende voorwaarde, zijnde een

eigendomsvoorbehoud, dat de volledige voor de betreffende levering

verschuldigde koopprijs, dan wel de vordering van Infraroodpanelen Parkstad

op wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van haar

verplichtingen jegens Infraroodpanelen Parkstad, zijn voldaan.

2. Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in het voorgaande lid niet is

ingetreden, mist wederpartij de bevoegdheid de onder eigendomsvoorbehoud

gekochte zaken te vervreemden of te verpanden, dan wel op enige andere wijze te

bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij

verplicht Infraroodpanelen Parkstad daarvan onverwijld in kennis te stellen.

4. Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als

herkenbaar eigendom van Infraroodpanelen Parkstad te houden en te

verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder

brand, diefstal en schade, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan

Infraroodpanelen Parkstad ter inzage te geven.

5. Door Infraroodpanelen Parkstad geleverde zaken, die krachtens dit artikel

onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de

normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel

worden gebruikt. Indien wederpartij in het kader van de normale

bedrijfsuitoefening de door Infraroodpanelen Parkstad geleverde, doch nog niet

betaalde, zaken heeft verkocht aan derden, is wederpartij gehouden de verkregen

gelden onverwijld aan Infraroodpanelen Parkstad over te dragen, dan wel,

indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld

aan Infraroodpanelen Parkstad over te dragen.

6. Indien wederpartij tekort schiet in de nakoming van enigerlei verplichting

voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen, is zij van rechtswege in

verzuim. Infraroodpanelen Parkstad is alsdan gerechtigd zonder nadere

ingebrekestelling al hetgeen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te

nemen. Wederpartij zal Infraroodpanelen Parkstad alsdan daartoe in de

gelegenheid stellen.

7. Voor het geval dat Infraroodpanelen Parkstad haar in dit artikel aangeduide

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en

niet herroepbare toestemming aan Infraroodpanelen Parkstad, dan wel aan een

door Infraroodpanelen Parkstad aan te wijzen derde, om al die plaatsen te

betreden waarbij de eigendommen van Infraroodpanelen Parkstad zich

bevinden en die zaken mede terug te nemen.

8. De kosten verband houdend met het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud

van Infraroodpanelen Parkstad worden door Infraroodpanelen Parkstad aan

wederpartij in rekening gebracht en zijn door wederpartij aan Infraroodpanelen Parkstad

verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek en reclame

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt met

betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort en emballage,

conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen

beschouwd.

2. Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in

ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij

behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde

overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eis die

daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 7 dagen na levering

schriftelijk aan Infraroodpanelen Parkstad te worden gemeld. Niet zichtbare

gebreken of tekorten behoren 2 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2

maanden na levering te worden gemeld.

4. De in de handel, en in het bijzonder in de onderhavige sector, gebruikelijke of

gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat,

soort of emballage kunnen nimmer gereclameerd worden.

5. Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden

op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hierboven vermelde termijnen

heeft gereclameerd. Voorts verliest wederpartij alle rechten en bevoegdheden die

haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij op juiste wijze en

tijdig heeft gereclameerd, doch zij Infraroodpanelen Parkstad niet de

gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.

6. Indien ingevolge het bovenstaande tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij

verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij

gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande

schriftelijke toestemming van Infraroodpanelen Parkstad of op de wijze zoals

door Infraroodpanelen Parkstad aangegeven.

Artikel 12 Installatie en montage ter plaatse

1. Wederpartij draagt er zorg voor dat de omgeving in verband met

installatie/montage ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat de

werkzaamheden dadelijk door het installatiebedrijf, ingehuurd door Infraroodpanelen Parkstad kunnen worden

aangevangen. Indien dit niet het geval is, is Infraroodpanelen Parkstad

gerechtigd (extra) reis- en/of verblijfkosten, alsmede de wachttijd aan wederpartij

in rekening te brengen, welke extra kosten wederpartij dient te vergoeden.

2. Indien overeengekomen is dat zaken ter plaatse worden

geïnstalleerd/gemonteerd, geschieden eventuele bijkomende werkzaamheden,

zoals bekabeling e.d., voor rekening en risico van wederpartij.

3. Infraroodpanelen Parkstad gaat nadrukkelijk uit van een goede

bereikbaarheid van de plek waarop door de installateur, ingehuurd door Infraroodpanelen Parkstad wordt

geïnstalleerd/gemonteerd. Vertragingen die worden veroorzaakt door het niet, dan

wel niet eenvoudig bereikbaar zijn van een montageplek, komen voor rekening van

wederpartij.

4. Wederpartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor geschikte behuizing,

deugdelijk sanitair en vanwege de Arbo-wetgeving voor de personen werkzaam

voor Infraroodpanelen Parkstad vereiste voorzieningen, alsmede voor een

voldoende ruime, droge, verwarmde en deugdelijk afsluitbare opslagplaats voor

het geleverde, alsmede van materialen, gereedschappen e.d. van Infraroodpanelen

Parkstad.

5. Infraroodpanelen Parkstad is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de

opstellingswerkzaamheden mochten ontstaan, tenzij de schade te wijten is aan

opzet of bewuste roekeloosheid van (personen werkzaam voor) Infraroodpanelen Parkstad.

6. Wederpartij is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade en

kosten die Infraroodpanelen Parkstad vanwege de installatie/montage mocht

lijden, tenzij deze schade of de kosten te wijten zijn aan opzet of bewuste

roekeloosheid van Infraroodpanelen Parkstad. Wederpartij is gehouden Infraroodpanelen

Parkstad te vrijwaren voor alle aanspraken tot vergoeding van

schade toegebracht aan kabels en/of leidingen, alsmede de schade welke daaruit

voortvloeit, tenzij wederpartij aantoont dat Infraroodpanelen Parkstad door

middel van duidelijke aanwijzingen en situatieschetsen e.d. genoegzaam op de

hoogte was gesteld.

Artikel 13 Inspectieplicht

1. Wederpartij is gehouden het geleverde, alsmede de resultaten van

dienstverlening en service onverwijld na levering te controleren.

2. Voor zover sprake is van installatie/montage wordt als oplevering beschouwd de

feitelijke oplevering. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel

compleet is uitgevoerd en/of afgemonteerd en daarvan aan wederpartij

mededeling is gedaan.

3. Bij het in gebruik nemen van het geleverde/gemonteerde door of namens

wederpartij, geldt het werk als opgeleverd. Indien, ondanks een daartoe gemaakte

afspraak, een door wederpartij als bevoegd verklaarde vertegenwoordiger niet

aanwezig is, kan (op)levering plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke medewerking

van wederpartij.

4. Wederpartij tekent voor ontvangst van de door Infraroodpanelen Parkstad

geleverde zaken en/of diensten op het door (personen of ondernemingen

werkzaam voor) Infraroodpanelen Parkstad aangeboden vervoersdocument of

op de werkbon. Wederpartij maakt op voornoemde documenten melding van alle

direct zichtbare gebreken of tekorten en/of ondervonden problemen in de

dienstverlening.

5. Wederpartij dient een eventuele klacht uiterlijk binnen 7 dagen na (op)levering

schriftelijk te melden aan Infraroodpanelen Parkstad

6. Wederpartij stelt Infraroodpanelen Parkstad te allen tijde in staat de geuite

klacht te controleren.

7. Retourzendingen zullen uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke

akkoordbevindingen door Infraroodpanelen Parkstad

8. Schendingen van de bepalingen uit dit artikel leidt tot verval van elk recht van

reclame van wederpartij.

Artikel 14 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien Infraroodpanelen Parkstad met wederpartij een vaste verkoopprijs is

overeengekomen, is Infraroodpanelen Parkstad niettemin gerechtigd tot

verhoging van die prijs.

2. Infraroodpanelen Parkstad is onder andere gerechtigd prijsstijgingen door te

berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de

overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van

bijvoorbeeld wisselkoersen, grondstoffen, lonen, halffabricaten,

verpakkingsmateriaal, etc.

3. Door Infraroodpanelen Parkstad gehanteerde prijzen zijn exclusief

omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het

kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en/of

administratiekosten en factorkosten tenzij anders is vermeld.

Artikel 15 Betaling

Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:

1. Wederpartij dient betaling van orders uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum

aan Infraroodpanelen Parkstad te voldoen, zonder enige korting, dan wel

beroep op verrekening, op een door Infraroodpanelen Parkstad aan te geven

wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, één en ander tenzij uitdrukkelijk en

schriftelijk anders is overeengekomen. Infraroodpanelen Parkstad factureert

haar leveringen en diensten enkel digitaal. Facturatie op papier is op verzoek en

onder aanvullende administratiekosten van € 5,- per factuur mogelijk. In geval van

betaling binnen 30 dagen is Infraroodpanelen Parkstad gerechtigd

factoringskosten in rekening te brengen de kosten hiervan worden vooraf aan de

koper gemeld.

2. Voor zover wederpartij van mening is dat het gefactureerde bedrag door Infraroodpanelen

Parkstad niet correct is, dient zij dit onmiddellijk, doch uiterlijk

binnen 7 dagen na factuurdatum gedetailleerd schriftelijk te melden aan Infraroodpanelen

Parkstad. Na ommekomst van voornoemde termijn wordt

wederpartij geacht de geleverde zaken, de verrichte werkzaamheden en/of de

diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en erkend.

3. Reclamering, dan wel het indienen van bezwaren en/of klachten, ontslaat

wederpartij nimmer van haar betalingsverplichtingen jegens Infraroodpanelen Parkstad.

4. Infraroodpanelen Parkstad is gerechtigd om de uitvoering van de

overeenkomst(en) op te schorten zonder dat Infraroodpanelen Parkstad jegens

wederpartij tot enigerlei vergoeding van schade gehouden is, indien wederpartij in

gebreke is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van Infraroodpanelen Parkstad.

5. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is wederpartij van rechtswege

in verzuim. Wederpartij is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per

maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat

wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. Infraroodpanelen Parkstad heeft het recht de door wederpartij gedane

betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, volgens

in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de

hoofdsom en de lopende rente. Infraroodpanelen Parkstad kan, zonder

daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien

wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Infraroodpanelen

Parkstad is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren,

indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten

worden voldaan.

7. Is wederpartij in gebreke, dan wel in verzuim met het nakomen van één of meer

verplichtingen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter

verkrijging of voldoening voor rekening van wederpartij. Deze kosten zullen

tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,--,

bedragen. Indien Infraroodpanelen Parkstad hogere kosten heeft gemaakt,

welke redelijkerwijs nodig waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in

aanmerking. Indien wederpartij in verzuim is worden alle uitstaande facturen ook

deze waarvan de overeengekomen betaaltermijn niet zijn voldaan per direct

opeisbaar.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, dan wel surseance van betaling van

wederpartij, zijn de vorderingen van Infraroodpanelen Parkstad op wederpartij

onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Garanties

1. Op door Infraroodpanelen Parkstad geleverde zaken verstrekt Infraroodpanelen

Parkstad 24 maanden garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders

bepaald. Garanties van de producten zoals vermeld op de factuur zijn leidend.

2. Voor zover Infraroodpanelen Parkstad garantie verstrekt, zal deze garantie

nimmer verder strekken dan de door de fabrikant, dan wel de leverancier aan

Infraroodpanelen Parkstad verstrekte garantie en wordt derhalve zodanig door

diens bepalingen beperkt.

3. Wederpartij dient Infraroodpanelen Parkstad binnen 7 dagen na het moment

waarop het gebrek is geconstateerd, althans had kunnen worden geconstateerd,

schriftelijk gedetailleerd van de gebreken op de hoogte stellen. Voor zover

Infraroodpanelen Parkstad gehouden is het gebrek te herstellen, dient wederpartij

haar een redelijke termijn te vergunnen om daartoe over te gaan.

4. Wederpartij kan slechts een beroep op garantie doen, indien deze niet in

gebreke is ten aanzien van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van

Infraroodpanelen Parkstad.

5. Wederpartij komt geen beroep op garantie toe indien de gebreken geheel, dan

wel gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik,

anders dan door Infraroodpanelen Parkstad verricht, alsmede bij van buiten

komende oorzaken als inductie-, bliksem-, brand- of waterschade. Voorts zal

wederpartij geen beroep op garantie kunnen doen, indien wederpartij Infraroodpanelen

Parkstad niet in staat heeft gesteld een eventueel gebrek te

herstellen en zelf of door een derde werkzaamheden heeft uitgevoerd, dan wel

heeft doen uitvoeren of ingeval het geleverde gebruikt wordt voor andere

doeleinden dan normale (bedrijfs)doeleinden. In al deze gevallen vervalt een

eventuele garantieverplichting van Infraroodpanelen Parkstad voor zover deze

mocht bestaan.

6. Indien achteraf blijkt dat wederpartij ten onrechte een beroep op garantie heeft

gedaan, zullen de door Infraroodpanelen Parkstad verrichte werkzaamheden en

gemaakte kosten tegen bij Infraroodpanelen Parkstad gebruikelijke tarieven in

rekening worden gebracht bij wederpartij.

7. Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt.

Artikel 17 Teruggave, retourneren ter beschikking gestelde zaken

U heeft het recht om een product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan te melden

voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft U nogmaals 14 kalenderdagen

om het product daadwerkelijk retour te sturen. Wij zullen dan na correcte en onbeschadigde

ontvangst, zowel technisch als optisch,  van het product binnen 14 dagen na melding van

retournering uwerzijds, het gehele orderbedrag exclusief de verzendkosten die u maakte om

het product naar ons te sturen, terug storten.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, behoudt 

zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomt

op grond van de Auteurswet.

2. Het is wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen,

tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt, dan wel tenzij uitdrukkelijk en

schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Infraroodpanelen Parkstad

tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,

(elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Infraroodpanelen Parkstad,

ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld,

tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Alle door Infraroodpanelen Parkstad eventueel verstrekte stukken, zoals

ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc.,

zijn uitsluitend bestemd om door wederpartij te worden gebruikt en mogen niet

door haar zonder voorafgaande toestemming van Infraroodpanelen Parkstad

worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden

gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Indien wederpartij aan Infraroodpanelen Parkstad informatiedragers,

(elektronische) bestanden, software, etc., verstrekt, garandeert wederpartij dat

deze vrij zijn van virussen en/of andere defecten.

6. Infraroodpanelen Parkstad behoudt zich het recht voor de eventueel door de

uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te

gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden

wordt gebracht.

7. Wederpartij vrijwaart Infraroodpanelen Parkstad voor aanspraken van

derden met betrekking tot de rechten van intellectueel eigendom op de door

wederpartij verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de

overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Infraroodpanelen Parkstad voor indirecte schade,

gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van

gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade

wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie, dan

wel schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.

2. Infraroodpanelen Parkstad is nimmer aansprakelijk voor schade die

wederpartij en/of derden door of tengevolge van het handelen, dan wel nalaten

van Infraroodpanelen Parkstad ondervindt, tenzij de schade te wijten is aan

opzet of bewuste roekeloosheid van Infraroodpanelen Parkstad.

3. Infraroodpanelen Parkstad is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge

van een fout of tekortkoming die door of namens wederpartij en/of derden is

veroorzaakt.

4. Infraroodpanelen Parkstad is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade

welke het gevolg is van het uitvallen van, het optreden van een storing in, of het

anderszins niet of onvoldoende functioneren van door haar bij de uitvoering van

een overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of

bewuste roekeloosheid van Infraroodpanelen Parkstad. Wederpartij is bij een

storing, tenzij de storing te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van

Infraroodpanelen Parkstad, te allen tijde gehouden de overeengekomen vergoeding

te betalen.

5. Infraroodpanelen Parkstad is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt

door natuurlijke slijtage en onoordeelkundig en/of overmatig gebruik van het

geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar

objectieve maatstaven geschikt is.

6. Wederpartij vrijwaart Infraroodpanelen Parkstad voor alle aanspraken op

schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake schade die op

enigerlei wijze is ontstaan op grond van enig handelen of nalaten aan de zijde van

Infraroodpanelen Parkstad of door Infraroodpanelen Parkstad aangewezen

personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan

enigerlei leveringsplicht ten behoeve van wederpartij.

7. Infraroodpanelen Parkstad heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover

mogelijk, eventuele schade van wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt

tevens gerekend het recht van Infraroodpanelen Parkstad om maatregelen te

treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. beperken.

8. Indien Infraroodpanelen Parkstad jegens wederpartij aansprakelijk is uit

hoofde van een toerekenbare tekortkoming bestaande uit een gebrek in de levering

is Infraroodpanelen Parkstad uitsluitend gehouden het gebrek in de levering te

herstellen, dan wel de gebrekkige levering te vervangen, zulks na keuze van

Infraroodpanelen Parkstad en zonder dat wederpartij daarbij aanspraak kan maken op

enige vergoeding.

9. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Infraroodpanelen Parkstad is

zij in geval van een toerekenbare tekortkoming, zulks naar eigen keuze, enkel

gehouden om: gebreken te herstellen, vervangende programmatuur, zaken of

onderdelen te leveren (doch enkel na terugontvangst van de gebrekkige

programmatuur, zaken of onderdelen), ontvangen factuurbedragen, dan wel reeds

verzonden facturen te crediteren of een in overleg met wederpartij te bepalen

financiële vergoeding te voldoen.

10. Indien Infraroodpanelen Parkstad gehouden is tot betaling van een

schadevergoeding, boete of enige andere financiële tegemoetkoming in verband

met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Infraroodpanelen

Parkstad of anderszins, is de aansprakelijkheid van Infraroodpanelen Parkstad

te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurbedragen of tot aan de som

die aan de zijde van Infraroodpanelen Parkstad in het voorkomend geval

daadwerkelijk gedekt is door de verzekering, en wel de hoogste van voornoemde

sommen. De beperking tot maximale factuurbedragen geldt ook indien de dekking

van de verzekeraar verloren gaat door toedoen van Infraroodpanelen Parkstad

11. Infraroodpanelen Parkstad is niet gehouden tot het vergoeden van enige

schade indien de tekortkoming waaruit deze schade voortvloeit niet onverwijld

nadat wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te

ontdekken schriftelijk aan Infraroodpanelen Parkstad is gemeld.

12. Herstel van gebreken geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.

13. Wederpartij is jegens Infraroodpanelen Parkstad aansprakelijk voor alle

schade, waaronder begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, alsmede

aan derden betaalde boetes en/of gegeven kortingen, die Infraroodpanelen Parkstad,

voor haar werkende personen of ondernemingen of enige andere derde,

zal lijden of heeft geleden ten gevolge van een aan wederpartij toe te rekenen

tekortkoming.

14. Wederpartij is in het bijzonder aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien

uit onjuistheden in het door wederpartij in het kader van de overeenkomst aan

Infraroodpanelen Parkstads verstrekte gegevens en tekeningen, dan wel die

voortvloeien uit gebreken in de door wederpartij zelf uit te voeren werkzaamheden

of die in opdracht van wederpartij door derden zijn uitgevoerd.

15. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen – benodigd voor de

uitvoering van de overeenkomst – ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt

wederpartij de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade, van welke aard dan

ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen,

zoals brand, diefstal, waterschade of molest, zulks onverminderd de bevoegdheid

van wederpartij om aan te tonen dat één en ander het gevolg is van grove

nalatigheid aan de zijde van Infraroodpanelen Parkstad.

Artikel 20 Overmacht

1. Indien Infraroodpanelen Parkstad door overmacht niet aan haar

verplichtingen jegens wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die

verplichtingen opgeschort voor de duur zolang de situatie van overmacht

aanhoudt.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Infraroodpanelen Parkstad

onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst

tijdelijk, dan wel blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor rekening van Infraroodpanelen Parkstad

behoort te verblijven. Ondermeer, doch niet uitsluitend, zullen als

overmachtsituaties gelden: belemmering veroorzaakt door maatregelen, wetten of

besluiten van bevoegde (inter)nationale (overheid)instanties, oorlog, terreur,

onrust en daarmee gelijk te stellen omstandigheden, gebrek aan de grondstoffen,

stakingen, bedrijfsbezettingen, blokkades of embargo’s, stroomstoringen en/of

storingen in communicatielijnen, brand, ontploffing, transportmoeilijkheden,

bedrijfsstoringen van Infraroodpanelen Parkstad, waterschade of natuurrampen

en indien de leveranciers van Infraroodpanelen Parkstad hun verplichtingen niet

nakomen waardoor Infraroodpanelen Parkstad niet in staat is om na te komen,

alsmede iedere andere situatie waarop Infraroodpanelen Parkstad geen

(beslissende) controle kan uitoefenen.

3. Infraroodpanelen Parkstad is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of

verliezen van wederpartij of derden indien deze schade veroorzaakt is door of op

enigerlei wijze verband houdt met de overmachtsituatie aan de zijde van Infraroodpanelen

Parkstad, waaronder, doch niet uitsluitend, diefstal van apparatuur

en andere zaken door Infraroodpanelen Parkstad te leveren, dan wel te

verzorgen.

Artikel 21 Ontbinding overeenkomst

1. Behoudens het bepaalde in de wet is wederpartij in de hierna te noemen

gevallen van rechtswege in verzuim en is Infraroodpanelen Parkstad gerechtigd

om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding

of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten

indien wederpartij één of meer van haar verplichtingen voorvloeiende uit de

overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, ongeacht de aard of omvang van de

tekortkoming of de betekenis daarvan, dan wel indien wederpartij in staat van

faillissement wordt verklaard, aan wederpartij (voorlopig) surseance van betaling

wordt verleend, wederpartij wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering

Natuurlijke Personen, het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of indien

wederpartij conform hetgeen bepaald in de wet onder curatele of haar vermogen

geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, dan wel indien er een tot

voornoemde gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend.

2. De na de ontbinding ontstane vordering van Infraroodpanelen Parkstad op

wederpartij, waaronder de vordering tot schadevergoeding, is terstond en geheel

opeisbaar.

Artikel 22 Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij

in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld,

dan wel als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Infraroodpanelen

Parkstad gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet

of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Infraroodpanelen Parkstad

zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de

bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Infraroodpanelen

Parkstad niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is

wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van

enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,

waaronder begrepen overeenkomsten met buitenlandse wederpartijen, is

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de

overeenkomst, nadere overeenkomsten of deze voorwaarden, is de rechter te

Breda bevoegd.

Artikel 24 Slotbepalingen

1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de

Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

2. De voorwaarden die van toepassing zijn, is steeds de laatst gedeponeerde versie

c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de

overeenkomst.

Heerlen, 25 mei 2015, laatst bijgewerkt Brunssum, 24 januari 2019

Infraroodpanelen Parkstad

Oude Brunssummerweg 68 | 6414 SL Heerlen | Nederland

Mail: info@infraroodpanelen-parkstad.nl | Website: www.infraroodpanelen-parkstad.nl

BTW nr: NL8551.64.530.B01 | Kamer van Koophandel nr: 63274213

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL37.INGB.0006.8526.95

https://infrarood-panelen-parkstad.myonline.store/c-6982337/algemene-voorwaarden/(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2023 - 2024 Infrarood Panelen Parkstad | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel